Carta de Serveis

QUI SOM

Som una secció esportiva del Club Inef Lleida. El nostre treball d’Escola, Formació, i Competició esdevé un dels trets identitaris i diferenciadors de la nostra visió com a entitat esportiva. Pretenem que el rugbi arribi a tots els punts de la ciutat i les comarques lleidatanes, sent el nostre esport una eina educativa i formativa pel nostre jovent. El que ens impulsa és la passió per aquest meravellós esport, les ganes d’aprendre i de créixer com a jugadors i com a persones.

GP2 GOOD PEOPLE, GOOD PLAYERS

Ens  il·lusiona fer del rugbi una potent eina de transmissió de valors, hàbits saludables i crear un entorn únic de relació social per a les famílies. Totes les persones que formen part d’aquest projecte ens esforcem per a que nenes, nens, noies i nois trobin un espai on gaudir, créixer i desenvolupar-se sent jugadores i jugadors de rugbi, i que a  nivell personal els representi una experiència de vida constructiva.

QUÈ OFERIM: 

 • Un espai de creixement personal gaudint de la pràctica de l’activitat física mitjançant un programa EDUCATIU de rugbi per a nenes i nens d’edats compreses entre els 6 i els 11 anys, dissenyat i implementat per especialistes titulats.
 • Un espai de desenvolupament personal gaudint de la pràctica del rugbi  mitjançant un programa FORMATIU per a nois i noies d’edats compreses entre els 12 i els 17 anys, dissenyat i implementat per especialistes titulats.
 • Un espai d’expansió personal gaudint de la pràctica del rugbi  mitjançant un programa COMPETITIU per a joves d’edats de més de 18 anys, dissenyat i implementat per especialistes titulats.
 • Un espai de trobada on els familiars dels jugadors i jugadores gaudeixin de l’activitat dels seus fills i filles, compartint un espai de cordialitat i harmonia entre tots.

ENS COMPROMETEM:

En relació a les jugadores i jugadors: 

 • A vetllar per la seguretat del jugador i jugadora durant la pràctica tot garantint: la qualitat de les sessions d’entrenaments, les millors condicions possibles de les instal·lacions esportives, disposar de bon material esportiu específic i disposar d’un protocol d’actuació davant una lesió esportiva.
 • A respectar els ritmes individuals d’aprenentatge i desenvolupament. 
 • A fer que l’activitat de rugbi que realitzi s’ajusti als criteris de: proporcionalitat al moment del seu procés maduratiu personal; igualtat d’oportunitats entre tots els companys i companyes d’equip.
 • A que les sessions d’entrenament estiguin dissenyades, dirigides i supervisades per persones formades i titulades en rugbi.
 • A que la direcció esportiva de la secció de rugbi estigui liderada per especialistes en ciències de l’activitat física i l’esport i disposin de la màxima titulació específica en rugbi.

En relació a les famílies:

 • A rebre un tracte cordial i respectuós per part del personal que afavoreixi crear un clima d’harmonia entre totes les famílies.
 • A garantir la confidencialitat de les dades i de la informació personal i privada dels jugadors-es.
 • A procurar per un entorn positiu de pràctica esportiva que acompanyi a les nenes i nens en el seu desenvolupament com a persones. 
 • A transmetre els valors i hàbits saludables inherents a la pràctica del rugbi.
 • A informar permanent de les activitats esportives, socials i internes per tal de garantir la màxima transparència en la gestió de la secció.
 • A establir una proporcionalitat dels preus de les quotes mensuals en relació als serveis que s’ofereixen als jugadors i jugadores.  
 • A esforçar-nos per la sostenibilitat i compatibilitat de l’activitat de rugbi amb la vida familiar, tant pel que fa als dies com als horaris d’entrenaments.
 • A donar assessorament immediat de procediment en cas de lesió esportiva, per tal de garantir una assistència ràpida i eficient. 
 • A  gestionar i donar resposta a les reclamacions i suggeriments que considerin oportuns en relació al funcionament, gestió, tracte i altres conceptes relacionats amb la secció de rugbi.
 • A oferir un espai d’integració per a l’activitat de les famílies en algun dels departaments o àrees de la secció.
 • A tenir presència i vot, quan correspongui, en els processos electorals i de renovació de càrrecs establerts en el reglament de Règim Intern. 

En relació al personal tècnic i de suport:

 • A poder-se ubicar en algun dels diferents departaments de l’àrea esportiva o àrea d’activitats per a desenvolupar la seva tasca d’acord amb el potencial i interessos personals de cada persona, podent assumir funcions d’educador-a, formador-a, entrenador-a, delegat-ada o personal transversal de l’staff.
 • A vetllar per un clima d’afinitat  i col·laboració permanent entre els i les tècnics, delegats i delegades, i el personal transversal de l’staff. 
 • A realitzar, desenvolupar i facilitar activitats, clínics i formacions continuades per al personal de la secció.
 • A fer una supervisió i coordinació del treball tant col·lectiu com individual.

US DEMANEM:

En relació a les jugadores i jugadors:

 • Tractar amb respecte, educació i consideració als tècnics, delegats-ades, i personal transversal de l’staff del club.
 • Que assistir a entrenaments i partits sigui una prioritat, i si no és possible comunicar-ho amb suficient antelació.
 • Tenir cura del material i de les instal·lacions.
 • Mantenir i cuidar el bon nom i la representació de la secció.

En relació a les famílies:

 • Tractar amb respecte, educació i consideració als tècnics, delegats-ades, i personal transversal de l’staff del club.
 • Respectar i mantenir el bon nom de la secció.
 • Deixar jugar al vostre fill o filla, animant-lo incondicionalment, sense regular-lo ni jutjar-lo en el terreny de joc. 
 • Sempre que la família ho consideri pertinent, comunicar a l’staff tècnic qualsevol aspecte personal o familiar rellevant que pugui afectar al comportament o desenvolupament del jugador-a durant l’activitat de rugbi.
 • Abonar els imports dels pagaments en els terminis establerts. En cas de tenir algun  contratemps puntual, comunicar-ho a secretaria.  
 • Notificar una baixa abans del dia 15 del mes anterior del que es vol cessar com a membre de la secció. 
 • Les famílies formen part d’aquest compromís, elles són responsables de que els seus fill i les seves filles compleixin amb la dinàmica de la secció i respectin l’esperit i tarannà de la secció.

En relació al personal tècnic i de suport:

 • Tractar amb respecte, educació i consideració als jugadors, jugadores i als seus familiars.
 • Respectar i mantenir el bon nom de la secció.
 • Transmetre amb l’exemple el respecte esportiu de l’esperit del rugbi envers als propis jugadors, als adversaris, als àrbitres i al públic. 
 • Implicar-se en el bon funcionament del tercer temps com a element diferenciador de la cortesia esportiva. 
 • Assumir el compromís de dedicació necessària que comporta el desenvolupament del rol que s’assumeix. 
 • Mantenir una comunicació permanent amb les persones responsables de la coordinació de l’àrea.

AJUDAN’S A MILLORAR:

Qualsevol membre de la secció pot comunicar-se amb els responsables de les diferents àrees per tal de fer suggeriments. Les àrees en les que s’estructura la nostra secció són: Escola, Formació, Competició, Capitania, Secretaria tècnica-activitats, Direcció rugbi i Cap de secció. 

Qualsevol membre de la secció pot fer un suggeriment que detecti una deficiència i permeti la millora d’algun element de l’organització o dels procediments emprats a la secció. Es podran dirigir mitjançant un escrit a info@rugbyineflleida.com  sol·licitant recepció de rebut del remitent, i que es respondrà per escrit en el termini màxim de 21 dies.

Els i les membres de la secció que ho considerin que la secció de rugbi ha incomplert alguns dels compromisos declarats en la present Carta de Serveis es podran dirigir mitjançant un escrit ainfo@rugbyineflleida.com  sol·licitant recepció de rebut del remitent, i que es respondrà per escrit en el termini màxim de 21 dies. En cas d’incompliment, el responsable de la secció de rugbi, informarà al reclamant , en el termini màxim de 21 dies les causes per les quals no es van poder complir el compromís, les mesures adaptades per resoldre el dèficit detectat i mesures per satisfer els problemes generats.